Προκηρύξεις 2023

 

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ υπ’ Αρ. 1054/23/ΔΠ για :

« Σχεδιασμό, Προμήθεια και Εγκατάσταση Μονάδας Αναβάθμισης Βιοαερίου σε Βιομεθάνιο» στο πλαίσιο υλοποίησης του Πιλοτικού Έργου Βιομεθανίου.» 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 10.02.2023 και ώρα 14:00

Παραλαβή τευχών έως 31/01/2023

Η αναλυτική Διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στους εγγεγραμμένους χρήστες του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών, στη διαδικτυακή πύλη www.marketsite.gr με την επιλογή της εφαρμογής «sourceONE» της εταιρείας «cosmoONE». Η εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνεται αδαπάνως και πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: και την αποδοχή των όρων χρήσης του Συστήματος

Ανοικτός Ενωσιακός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ ΜΕ Αρ. 1049/23/ΔΠ σύμφωνα με την Οδηγία 2014/25/ΕΕ για την :

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ» 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 10.02.2023 και ώρα 12:00

Παραλαβή τευχών έως 27/02/2023

Η αναλυτική Διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στους εγγεγραμμένους χρήστες του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών, στη διαδικτυακή πύλη www.marketsite.gr με την επιλογή της εφαρμογής «sourceONE» της εταιρείας «cosmoONE». Η εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνεται αδαπάνως και πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: και την αποδοχή των όρων χρήσης του Συστήματος